(1622) THEO GƯƠNG TỐT

(1622) THEO GƯƠNG TỐT
Học được điều hay phấn khởi làm,
Lợi riêng mình, hại người,…không ham;
Những người sống thế ta nên trọng,
Gương họ cứ theo, khổ vẫn cam!
Phương Minh(10/1996)
1706(1622, A57, B27)

 *2017 : 2/11

bình luận

bình luận