(1535) VÌ ĐẠI NGHĨA

(1535) VÌ ĐẠI NGHĨA
Vượt gian lao vững chí, bền lòng,
Còn sợ gì không thỏa ước mong!
Cống hiến trọn đời cho đại nghĩa,
Chỉ cần được thế đã thành công!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận