(1598 – A56) CÔNG TRỒNG NGƯỜI

Đâu dễ gì quên cái thuở nào,
Điều hay, lẽ phải thầy cô trao;
Đoạn văn hay nhờ thầy phân tích,
Bài toán khó do cô chuyển giao.
Khiến óc sáng ra, nhận thức mở,
Giúp tâm nhạy cảm lợi làm sao!
Công trồng người thật đáng trân trọng,
Là thứ công lao quí biết bao !
Phương Minh (11/2010)
1681(1598, A56, B27)
*2017 : 20/11

bình luận

bình luận