(1510) BIẾN CHẤT

(1510) BIẾN CHẤT
Khi tâm cống hiến mất đi rồi,
Không khéo óc, lòng nhiễm bẩn thôi!
Danh, lợi, quyền,… luôn đầy hấp dẩn,
Khiến người đang tốt biến thành tồi!
Phương Minh (8/1986)

bình luận

bình luận