(1508) MUỐN THÀNH CÔNG

Lòng đam mê và chí kiên trì,
Giúp lắm người thêm vững bước đi!
Sở hữu đủ đầy hai thứ ấy,
Muốn thành công chẳng khó khăn chi!
Phương Minh (11/1985)

bình luận

bình luận