(1400) BÀY NHIỀU RA

(1400) BÀY NHIỀU RA
Khoản thu, thủ tục,…bày nhiều ra,
Dân khổ thêm, quan lợi chi mà?!
Uy tín các quan sao khỏi giảm,
Khi dân còn lắm cớ kêu ca?!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận