(1398) LƯU CÔNG, TỘI

(1398) LƯU CÔNG, TỘI
Ngày, tháng cứ trôi, trôi quá mau,
Khiến da, tóc dần đổi thay màu;
Đến khi nhắm mắt còn chi nữa,
Công, tội nhiều… lưu mãi ngàn sau!
Phương Minh (6/1987)

 

 

 

bình luận

bình luận