(1386) DÂN TRÁCH

(1386) DÂN TRÁCH
Việc lợi dân làm kiểu râu ria,
Dân đâu mấy lợi, quan khoe lia!
Quan làm được việc  dân thêm lợi,
Dân dể gì dám trách nọ kia!
Phương Minh (8/1996)

 

 

bình luận

bình luận