(1385)) RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH

(1385) RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH
Rút ruột công trình chia chát nhau,
Hèn chi nhiều kẻ giàu lên mau!
Nhiều công trình không đươc bền chắc,
Hiểm họa đến … không trước cũng sau!
Phương Minh (8/1996)

 

 

bình luận

bình luận