(1382) GƯƠNG SÁNG, HAY

(1382) GƯƠNG SÁNG, HAY
Người cả đời quen sống thẳng ngay,
Dùng tiền mua chuộc lòng không lay!
Quyền uy áp đảo chưa từng sợ,
Đời họ trở thành gương sáng, hay!
Phương Minh (5/2005)

 

 

 

bình luận

bình luận