(1361) TRẺ HÓA

(1361) TRẺ HÓA
Chủ trương trẻ hóa tưởng đâu hay,
Cấp xã, phường càng lắm chuyện gay!
Kinh nghiệm tiếp dân còn  yếu, thiếu,
Dân phiền hà làm rối lên ngay!
Phương Minh (5/2011)

 

 

bình luận

bình luận