(1352) NGHĨA VỤ CÔNG DÂN

(1352)NGHĨA VỤ CÔNG DÂN
Góp công giúp nước thịnh cường dần,
Càng lợi gia đình, lợi bản thân;
Nào phải đâu mình không được lợi,
Khi làm tròn nghĩa vụ công dân?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 2/1 (301)

 

bình luận

bình luận