*(1325 – A29) SỐNG AN LÀNH

*(1325 – A29) SỐNG AN LÀNH
Cuộc đời lắm kẻ tỏa mùi tanh,
Mộng ước bon chen khó đạt thành!
Dẩu biết hư danh mà chẳng tránh,
Dù nghi ảo vọng vẫn ham tranh.
Nghĩa nhân xã hội nhiều người lánh,
Lợi lộc trần gian lắm kẻ giành.
Đời rất cần ta ra sức góp;
Rồi cùng chung hưởng mới an lành!
Phương Minh (4/1985)

*2015 : 22/12 (297)

*2016 : 23/5 (396)

*2016 : 13/7

bình luận

bình luận