(0106) NGHỆ THUẬT

(0106) NGHỆ THUẬT 
Nghệ thuật tối cần “vị nhân sinh”,
Tôn vinh chân lý với hòa binh;
Nếu không,  nghệ thuật đâu cần thiết,
Tác hại nhiều khi đáng hãi kinh!
(3/1965)

*2016 : 8/5 (368)

 

bình luận

bình luận