(0045) GIẤU XẤU

(0045)*GIẤU XẤU
Cái tốt khoe ra, xấu cố che,
Ai ai cũng thế, lạ không nè!
Thường nhân đâu mấy ai không thế,
Tự xét mình, càng thấy thẹn, e!
Phương Minh (8/1964)

*2015 :  3/4 (120)

*2016:  10/12(512)

*2016 : 6/10

bình luận

bình luận