**(0109 – B06) NHẮN GIÙM TÔI

**(0109 – B06) NHẮN GIÙM TÔI

*Ai nhắn giùm tôi những kẻ ngu:
Đừng gây thêm hận, taọ thêm thù!
Toàn dân tranh đấu giành độc lập,
Sao chẳng góp phần lại chống ngu?!

*Ai nhắn giùm tôi những kẻ hèn:
Suốt đòi quen sống cảnh đua chen,
Mà sao khi nghĩ về dân nước;
Lại sợ gian nguy cam chịu hèn?!

*Ai nhắn giùm tôi những kẻ tài:
Con dường tranh đấu phải hăng say,
Vì dân , vì nước không nề khổ;
Công mỗi người dân định chẳng sai!

*Ai nhắn giùm tôi những kẻ khôn:
Người vì dân nước mới suy tôn,
Đừng nên ủng hộ phường gian trá;
Khéo giữ đừng cho mất tiếng khôn!

*Ai nhắn giùm tôi những kẻ hùng:
Đừng nên háo thắng chống lung tung,
Ai làm nước nhục, xuôi dân khổ;
Quyết diệt cùng dân mới thật hùng!

*Ai nhắn giùm tôi bọn xâm lăng:
Việt Nam thôn tính khó lòng ăn!
Với truyền thống bốn ngàn năm sử,
Cường quốc nào vào cũng chạy phăng!

Phương Minh (11/1965)

bình luận

bình luận