*(1325 – A41) NHÌN ĐỜI

*(1325 – A41) NHÌN ĐỜI
Khi tâm cống hiến mất đi rồi,
Mơ ước giúp đời tan biến thôi;
Lòng mến nước hòa vào khói bốc,
Chí thương dân lẩn với mây trôi.
Háo danh, nhiều kẻ quên nhân nghĩa,
Ham lợi, lắm người thành xấu, tồi.
Kẻ thức thời làm sao khỏi khổ,
Khi nhìn đời lắm nỗi khúc nôi!
Phương Minh (3/12/2015)

*2016: 25/6 (422)