(0191) NGUỒN VUI CHUNG

(0191) NGUỒN VUI CHUNG
Nhiệm vụ công dân nhắc chúng ta,
Mỗi người tùy sức bỏ công ra;
Dân giàu lên, nước càng thêm mạnh,
Hạnh phúc, bình an khắp mọi nhà!
.Phương Minh (8/1977)

bình luận

bình luận