(0661) CÁCH SỐNG THẬT HAY

(0661) CÁCH SỐNG THẬT HAY
Nợ đời ai cũng đã từng vay,
Xù nợ đời nhân cách giảm ngay!
Góp công tô thắm đời thêm đẹp,
Đó chính là cách sống thật hay!
Phương Minh (7/1973)

*2017 : 15/10

bình luận

bình luận