(0590) NHẮC TRUNG QUỐC

 

(0590) NHẮC TRUNG QUỐC
Trung quốc làm nhiều việc kém khôn,
Coi chừng sẽ tự đào mồ chôn!
Cứ ham bành trướng, làm sai trái,
Ắt có ngày họa đến dập dồn!
Phương Minh (8/2011)

bình luận

bình luận