(0331) CỨ THẾ MÀ ĐI !

(0331) CỨ THẾ MÀ ĐI !
Đập tan bạo lực, lướt chông gai,
Sâu sát dân, không nệ lâu dài!
Từng bước tiến lên giành thắng lợi,
Cứ thế mà đi, chẳng sợ sai!
(10/1964)

bình luận

bình luận