(0250) ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG

(0250) ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG
Lúc nhỏ không kiên nhẫn học hành,
Lớn lên mộng ước dễ chi thành?!
Những ai chùn bước trên đường học,
Hy vọng thành công rất mỏng manh!
(8/1963)

*2017 : 30/10

bình luận

bình luận