(1830) ĐÁNH BAY XÂM LƯỢC

(1830) ĐÁNH BAY XÂM LƯỢC
Việt Nam ta bốn ngàn năm nay,
Xâm lược nào cũng quyết đánh bay;
Độc lập  chủ quyền chung sức giữ,
Toàn dân quật khởi vậy mà hay!
Phương Minh(8/1975)

bình luận

bình luận