(1841) KẾT THÚC MỘT ĐỜI NGƯỜI

(1841) KẾT THÚC MỘT ĐỜI NGƯỜI
Tranh giành, chụp giựt để làm chi?
Ngừng thở, xuôi tay đâu thiết gì?!
Mọi thứ bỏ lại trần gian hết,
Xác thân thối rửa, tiêu dần đi!
Phương Minh (8/1965)

(Mới tìm lại được)

bình luận

bình luận