(1764) DÂN GHÉT, KHINH

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
 Tiếp nhận những đồng tiền bất minh,
Đem khoe trên mạng thật ngu kinh;
Dùng người già cả và con trẻ,
Gây bất ổn dân càng ghét, khinh!
Phương Minh (5/2017)
1764(1664, A73, B27)

bình luận

bình luận