(1547) THẬT VÌ NƯỚC DÂN

(1547) THẬT VÌ NƯỚC DÂN
Người thật vì quyền lợi nước dân,
Hư danh, lợi lộc không hề cần;
Tùy theo tài chí và quyền chức,
Đóng góp công lao nhiều, lớn dần!
Phương Minh (12/2010)

 1629(1547, A55, B27)

bình luận

bình luận