(1638) TRÁNH MẤT LÒNG DÂN

(1638) TRÁNH MẤT LÒNG DÂN
Giữ sao chế độ khỏi lung lay,
Nghỉ kỷ lại càng thấy khó thay!
Việc mất lòng dân không khéo tránh,
Cứ làm càn sanh rối lên ngay!
Phương Minh(11/1987)
1722(1638, A57, B27)

bình luận

bình luận