(1624) NHAI KỸ, THỞ SÂU

(1624) NHAI KỸ, THỞ SÂU
Ăn nhai kỹ, hít thở dài hơi,,
Hai cách dưỡng sinh tốt  tuyệt vời!
Sức khỏe nâng cao, thêm tuổi thọ,
Không hao tiền, lợi lắm ai ơi!
Phương Minh (10/1972)
1708(1624, A57, B27)

*2017 : 28/7

bình luận

bình luận