(1614) HỐT TIỀN DÂN

Hốt tiền dân chẳng hề nương tay,
Khiến nước thêm nghèo đáng trách thay:
Tội quá nặng chờ ngày dựa cột,
Nhẹ thì gở lịch nếm chua cay!
Phương Minh (12/1995)
1698(1614, A57, B27)

bình luận

bình luận