(1514) CẢ HỌ LÀM QUAN

 

(1514) CẢ HỌ LÀM QUAN
Người nào cũng chí lớn, tài cao,
Cả họ làm quan tốt biết bao!
Nếu họ thật tâm làm lợi nước,
Ngại gì mà chức quyền không giao?!
Phương Minh (12/2010)

*2016 : 1/11 (488)

 

 

bình luận

bình luận