(1486) TRỊ BON HÀNH DÂN

(1486) TRỊ BON HÀNH DÂN
Hành dân là quá ác và tồi,
Dân mất lòng tin, nước yếu thôi!
Làm nước yếu đi là tội lớn,
Thẳng tay trị : hợp lòng dân rồi!
Phương Minh (7/1998)

bình luận

bình luận