(1484) BỒI SỨC DÂN

(1484) BỒI SỨC DÂN
Bồi sức dân là tạo lợi chung,
Dân vui đóng góp nước cường, sung!
Làm dân mất lợi, lòng dân nản,
Muốn góp công thêm, chí lại chùn!
Phương Minh (7/1978)

bình luận

bình luận