*(1476 – A50) NHÂN LOẠI CÙNG VUI

*(1476 – A50) NHÂN LOẠI CÙNG VUI

Do có niềm vui lẩn nổi đau,
Cuộc đời sáng, tối đổi thay màu;
Ước mơ bốn bể luôn đoàn kết,
Hy vọng năm châu cùng mạnh giàu.
Áp bức bặt tâm, thôi chống đối,
Bất công vắng bóng, hết giành nhau;
Khi toàn nhân loại hòa thuận sống,
Phồn thịnh, hòa bình đến rất mau!

Phương Minh (15/6/2016)

 *2016: 15/6 (413)

 

 

bình luận

bình luận