(1545) ĐẶC ĐIỂM VÙNG, MIỀN

(1545) ĐẶC ĐIỂM VÙNG, MIỀN
Cái hay,  cái dở từng vùng, miền,
Giảm dở, thêm hay lợi thấy liền;
Đoàn kết rộng, tình dân thắm thiêt,
Vùng, miền chia rẻ dễ sanh phiền!
Phương Minh (12/2010)

 1627(1545, A55, B27)

bình luận

bình luận