(1463) QUI HOACH TẦM XA

(1463) QUI HOACH TẦM XA
Khó trước mắt chưa nhận hết ra,
Mà ham quy hoạch ở tầm xa;
Nếu làm duy ý chí, hoang tưởng,
Thất bại không mong vẫn đến mà!
Phương Minh (8/2010)

 

 

bình luận

bình luận