(1364) TÌNH CÒN DAN DÍU

(1364) TÌNH CÒN DAN DÍU
Một mối tình báo hiệu rả tan,
Tình còn dan díu, nhói tâm can!
Quên làm sao được mối tình ấy,
Lệ thãm sầu cứ mãi chứa chan!
Phương Minh (7/1973)

*2016 :

 

bình luận

bình luận