(1351) SỐNG TỎA HƯƠNG

(1351) SỐNG TỎA HƯƠNG
Người đủ tâm, tài tạo lắm gương,
Hậu sinh, nhờ đó, chọn ra đường;
Rồi theo bền chí và thật dạ,
Có lắm người từng sống toa hương!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 11/1 (305)

 

bình luận

bình luận