*(0109 – A14) Dân tộc Việt Nam

*(0109 – A14) DÂN TỘC VIỆT NAM
Dân tộc Việt Nam vững lạ lùng,
Bao lần oanh liệt thắng thù chung!
Tự do, độc lập luôn luôn quí,
Tổ quốc, quê hương mãi mãi trung!
Thuở trước cha ông từng bất khuất,
Thời nay con cháu vẫn anh hùng!
Khó khăn, gian khổ không sờn chí,
Xâm lược nào rồi cũng đánh tung!
Phương Minh (5/1973)

*2015 : 29/8 (242)

*2016 : 2/5 (350)

bình luận

bình luận