(1274) CHÀO ĐÓN TƯƠNG LAI

(1274) CHÀO ĐÓN TƯƠNG LAI
Tương lai tươi sáng hay mù mờ,
Tùy thuộc cách mình theo ước mơ!
Nếu đủ chí tài và bản lĩnh,
Thành công rực rỡ khó ai ngờ!
Phương Minh 
(5/1984)

 *2016: 24/6 (420)

  *2017: 18/10

 

bình luận

bình luận