(1248) THẬT LÀ HẠNH PHÚC

(1248) THẬT LÀ HẠNH PHÚC
Nước mình,  mình phải thật tâm yêu,
Cùng góp công không nệ  ít, nhiều!
Nhìn thấy nước mình đang vững tiến,
Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!
Phương Minh 
(8/2015)

 *2017 : 8/11

bình luận

bình luận