(1173) TÌNH YÊU NƯỚC DÂN        ->TT 012

(1173) TÌNH YÊU NƯỚC DÂN        ->TT012
Yêu nước dân, tình cao thượng thay,
Càng yêu càng đắm đuối, mê say!
Người yêu dân nước không nề khổ;
Công họ dân mình ghi nhận ngay!
Phương Minh (6/1972)

 11/10

 

bình luận

bình luận